Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor zakelijke klanten


ALGEMEEN
Deze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, verkopen en leveringen van producten door de leverancier aan de afnemer, behoudens indien en voor zover bij schriftelijke overeenkomst uitdrukkelijk van bepaalde voorwaarden wordt afgeweken. Een verwijzing door de afnemer naar eigen inkoop- of andere voorwaarden wordt door de leverancier niet aanvaard.
Elke van de leverancier uitgegane aanbieding is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen.

OVEREENKOMST
Een overeenkomst wordt geacht eerst tot stand te zijn gekomen wanneer de opdracht door ons schriftelijk is bevestigd, dan wel met de levering aanvang is gemaakt.
Mondelinge toezeggingen door en afspraken met medewerkers van de leverancier binden de leverancier niet dan nadat en voor zover zij door hem schriftelijk zijn bevestigd.
Indien na datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer der kostprijsfactoren een verhoging ondergaan – ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden – is de leverancier gerechtigd de overeengekomen prijs dien overeenkomstig te verhogen.

LEVERING
In geval van leveringen binnen Nederland waarvan de factuurwaarde een bedrag van € 125,- excl. BTW te boven gaat, is de verkoopprijs gebaseerd op franco het door de afnemer opgegeven adres (excl. BTW en op de levering vallende overheidslasten). Voor levering van onderdelen, (retour)zending van gerepareerde of vervangende zaken die niet onder de garantie vallen,
voorlevering van producten buiten Nederland en voor levering van producten met een factuurwaarde van minder dan € 125,- excl. BTW is de (verkoop)prijs gebaseerd op levering af
fabriek/magazijn (excl. BTW) en worden, verzend ,transport- en transportverzekeringskosten alsmede op de levering vallende overheidslasten afzonderlijk aan de afnemer in rekening gebracht.
Transportmateriaal zoals kisten, haspels en dergelijke blijft eigendom van de leverancier en dient door de afnemer onverwijld in goede staat franco aan de leverancier te worden geretourneerd. Na ontvangst van de franco retourzending zal de afnemer voor dit transportmateriaal – mits in deugdelijke staat bevonden – worden gecrediteerd door de leverancier.
Behoudens grove schuld aan de zijde van de leverancier geeft overschrijding van de levertijd de afnemer geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, noch op enige schadevergoeding.

TRANSPORTSCHADE
De afnemer is gehouden de uiterlijke staat van de zending onmiddellijk bij aankomst te keuren. Bij zichtbare transportschade dient onmiddellijk de inhoud van de zending op beschadiging te worden gecontroleerd en aan de vervoerder te worden gemeld en tevens te worden aangetekend op de vrachtbrief, met inachtneming van de daarvoor geldende aanwijzingen van de vervoerder. Indien de afnemer zich hieraan niet houdt, wordt hij geacht de producten te hebben geaccepteerd.

MANCO EN/OF SCHADE VAN DE INHOUD
De afnemer is gehouden de zending op compleetheid van het aantal verpakkingseenheden direct bij aankomst te controleren. Vastgestelde verschillen dienen onmiddellijk aan de vervoerder te worden gemeld en op de vrachtbrief te worden aangetekend.
Direct na aankomst dient de inhoud van de zending op volledigheid conform bijgeleverde pakbonnen alsmede de uiterlijke staat van de producten te worden gecontroleerd. Reclamaties dienen binnen 24 uur na levering per mail aan ons te zijn gemeld via info@mondeno.com 
Indien de afnemer zich hieraan niet houdt, wordt hij geacht de levering in volledigheid te hebben ontvangen.

RISICO- EN EIGENDOMSOVERGANG
Dadelijk nadat het product als geleverd geldt draagt de afnemer het risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of door dit product mocht ontstaan, behoudens voor zover aan grove schuld van de leverancier te wijten.
Het eigendom van het product gaat eerst op de afnemer over wanneer al het door de afnemer aan de leverancier uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan de leverancier is voldaan.
De afnemer is voor bedoelde volledige betaling c.q. vereffening niet bevoegd de producten aan derden te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen dan in het kader van zijn normale bedrijf of overeenkomstig de normale bestemming van de producten. Bij overtreding hiervan wordt, welke de betalingscondities ook zullen zijn, de koopprijs terstond en ten volle opeisbaar.
De leverancier zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot het product. De afnemer zal aan de leverancier alle medewerking verlenen teneinde de leverancier in de gelegenheid te stellen het eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van het product. Door het inroepen van het eigendomsvoorbehoud door de leverancier zal de overeenkomst zijn ontbonden.

BETALING
Betaling dient, zonder enige aftrek of verrekening, te geschieden volgens overeenkomst en/of binnen de termijnen zoals op de factuur vermeld.
Indien betaling niet binnen de overeengekomen of op de factuur vermelde termijn plaatsvindt, wordt de afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de leverancier zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen naar een percentage van 11/2% per maand, of deel daarvan en tevens alle op de inning van zijn vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

RECLAMERING EN GARANTIE
Reclamering ter zake van zichtbare gebreken aan de producten dient onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk 8 dagen na de feitelijke overdracht van de producten aan de afnemer in een schriftelijke, gespecificeerde mededeling van de afnemer aan de leverancier te geschieden.
Reclamering ter zake van niet-zichtbare gebreken wegens fabricage- of materiaalfouten, dient onverwijld na ontdekking, doch in ieder geval binnen de garantietermijn in een schriftelijke, gespecificeerde mededeling van de afnemer aan de leverancier te geschieden, zo mogelijk onder toezending van de zaak aan de leverancier. De beoordeling of een zaak al dan niet voor vervanging of vergoeding in aanmerking komt, berust bij de leverancier.
Voor afzonderlijk geleverde onderdelen, incl. de geleverde vervangingsonderdelen, geldt een garantietermijn van 6 maanden na verzending daarvan door de leverancier aan de afnemer c.q. de eindgebruiker.
Garantie geldt slechts binnen Nederland, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van de niet-inachtneming van en onderhoudsvoorschriften dan wel anders dan het voorziene normale gebruik ofwel normale slijtage ofwel reparatie door derden, waaronder begrepen de afnemer en de eindgebruiker.
Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met de leverancier gesloten overeenkomst voortvloeit, is de leverancier met betrekking tot geen der overeenkomsten tot enige garantie gehouden.
Indien de leverancier ter voldoening aan zijn garantieverplichting onderdelen/producten vervangt, worden de vervangen onderdelen/producten zijn eigendom.
Het beweerdelijk niet nakomen door de leverancier van zijn garantieverplichtingen ontslaat de afnemer niet van de verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit enige met de leverancier gesloten overeenkomst. Evenmin heeft de afnemer het recht zijn verplichtingen jegens de leverancier op te schorten.

AANSPRAKELIJKHEID
De aansprakelijkheid van de leverancier is beperkt tot nakoming van de hierboven omschreven garantieverplichtingen.
Behoudens grove schuld aan de zijde van de leverancier is alle aansprakelijkheid van de leverancier, zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten.
De afnemer is gehouden de leverancier te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van de leverancier in deze voorwaarden in de verhouding met de afnemer is uitgesloten.

OVERMACHT
Onder overmacht wordt in de Leveringsvoorwaarden verstaan elke van de wil van de leverancier onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien -, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van de leverancier of diens leveranciers.

OPSCHORTING EN ONTBINDING
In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is de leverancier gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting is de leverancier bevoegd en aan het einde daarvan verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
Indien de afnemer tekort schiet in de nakoming van enige op hem rustende verplichting, dan wel indien goede grond bestaat voor de vrees dat de afnemer niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens de leverancier te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, is de leverancier bevoegd zonder ingebrekestelling, hetzij de uitvoering van elk deze overeenkomsten op te schorten, hetzij deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de hem verder toekomende rechten.
De afnemer is niet gerechtigd om met terugwerkende kracht ontbinding van de overeenkomst te vorderen.

GESCHILLEN, TOEPASSELIJK RECHT
Voor zover geschillen tussen leverancier en afnemer naar aanleiding van een tussen partijen gesloten overeenkomst volgens de regels van het Nederlands burgerlijk procesrecht niet behoren tot de absolute competentie van de kantonrechter – en onverminderd de mogelijkheid tot het vragen van een voorlopige voorziening in kort geding aan de President van de bevoegde arrondissementsrechtbank – zullen zij worden beslecht door de rechtbank in het arrondissement waar de leverancier is gevestigd.
Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is toepasselijk het Nederlands recht, geldend voor het Koninkrijk in Europa.
Aan het laden
Aan het laden